امضای تفاهمنامه همکاری راهبردی صنعت نظامی میان کره جنوبی و امارات


تهران- ایرنا – دفتر تدارکات نظامی کره جنوبی امروز دوشنبه از تقویت روابط امنیتی دوجانبه با امارات و امضای تفاهمنامه همکاری راهبردی صنعت دفاعی میان دو کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000224/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA